خـط انتشـار »
« زمان

دخترآفتاب مطالب 13

خدایا؛من آنچه دل تو خواست،هرگزنشدم…اما تو همانی که دلم میخواهد…